Wiadomości rolnicze

 Wiadomości rolniczeOwocowanie drzew zależy w wysokim stopniu od zapłodnienia kwiatu, i Drzewa obsypane być mogą kwiatem — jednakże i najobfitsze i najlepsze ukwiecenie drzew owocowych nie da rezultatu, jeżeli panować będzie niezdolność zapłodnienia. Mamy odmiany owoców, które skazane są na pomoc innych odmian przy zapylaniu. Odmiany do zapylania charakteryzuje obfitość pyłku kwiatowego. U jabłoni zaliczamy do nich np. jabłka Bismaia, czyli renetę nowozelandzką, Coxa Pomarańczowe. Filipa i inne. Sprawa obcopylności u drzew owocowych wymaga jeszcze wielu praktycznych i naukowych badań i doświadczeń. Jest ona dopiero w początkowym stadium i otwiera…

Kontrola produkcji w zakładach GM

 Kontrola produkcji w zakładach GMO staranności i dokładności produkcji zakładów Cadillac i LaSalle daje nam dokładne pojęcie jedno z ostatnich sprawozdań, które wykazuje. że co szósty pracownik w tej fabryce jest inspektorem. Tak dokładna kontrola produkcji pozwoliła samochodom Cadillac i LaSaile zdobyć na całym świecie najwyższe uznanie szerokich sfer automobilistów Dorocznym zwyczajem dnia 24 grudnia rb. w fabryce General Motors w Polsce, przy ul Wolskiej 103. odbyła się „Choinka dla’ dzieci robotników fabrycznych, zorganizowana przez Komitet Pań. z p. Dyrektorową Witoldową Pawłowska na czele. W uroczystym i miłym nastroju spędzono…

Zagadnienie regulacji ruchu ulicznego

 Zagadnienie regulacji ruchu ulicznegoZagadnienie regulacji ruchu ulicznego w mieście nie sprowadza się jedynie do regulacji ruchu kołowego. Nawet przeciwnie, znacznie więcej trudności nastręczają władzom bezpieczeństwa przechodnie, niż kierowcy rozmaitych pojazdów.Biuro Badań Naukowych General Motors zanotowało niedawno wydanie specjalnych i obostrzonych zarządzeń przez prezydium policji w Beriirieg stosunku do przechodniów. Jakkolwiek w mniej poważnych wypadkach policjanci ograniczali się jedynie do zwracania uwagi nie zachowującym przepisów piechurom, to w przeciągu dwóch tygodni w listopadzie sporządzono 138 protokułów na niepoprawnych piechurów. Przykład godny naśladowania tym bardziej, że kwestia chodzenia po ulicach u nas…

Ogólne wskazówki dla kierowców na sezon zimowy

 Ogólne wskazówki dla kierowców na sezon zimowyNigdy nie należy uruchamiać silnika w zamkniętym garażu ze względu na powstające przy tem gazy wydechowe, które są trujące I wdychanie ich może być powodem śmiertelnego nieraz zatrucia. Dlatego też. zanim przystąpimy do uruchamiania silnika, należy zawsze otworzyć okno lub drzwi w garażu.W czasie zimy a nawet nocą w chłodnej porze, w pomieszczeniu nieogrzanem, olej w skrzynce przekładniowej może zgęstnieć do tego stopnia, że gdy będziemy zapuszczać silnik rozrusznikiem nadwyrężymy rozrusznik i akumulator. Wskazane jest przeto upewnić się, przed uruchomieniem silnika, czy olej w…

Ponowna deklaracja ministra Matuszewskiego

 Ponowna deklaracja ministra MatuszewskiegoNa Interpelacje posła Czapińskiego (PPS), dotyczącą reformy podatkowej, która by obniżyła dotychczasowe obciążenie ludności, konieczność budowy szkól, min. Matuszewski odpowiada: —Mogę dać tylko krótkie wyjaśnienie, które jest odbiciem mojej osobistej opinii, gdyż decyzji Rady Ministrów w tej sprawie jeszcze niema.Opinia dość powszechna uważa, że w tym ciężkim roku podwyższenie podatków będzie niemożliwe poza drobnymi podatkami, jak np. od wina i od piwa. Rok bieżący niewątpliwie wyczerpał płatników, nie sądzę, żeby rok przyszły nadawał się do wprowadzenia zwyżek. Tym samym musimy odłożyć rozwiązanie zagadnienia budowy szkól. Jeżeli chodzi o…

Przeciw skreśleniom

 Przeciw skreśleniomSprzeciwiając się dalej zmniejszeniom w dziale wydatków, mówca wylicza parę wydawnictw, dowodząc, że nie da się w nich nic zaoszczędzić. Wydatki te są tylko rzeczowe, to jest papier i druk. W dalszym ciągu wyjaśnia mówca podniesienie dodatku na zagraniczne delegacje Ministerstwa Skarbu i finansowy w Nowym Jorku pobierał 1000 dolarów, w czem uczestniczył Bank Gospodarstwa Krajowego, ten jednak zwinął już tę swoją placówkę w jego osobie.W publikacjach ekonomicznych i działalności informacyjnej zagranicznej jest też należność Pata, propaganda ekonomiczna w kwocie 60 tysięcy złotych. źródło:polskazachodnia 

Udział w dochodach śląskich

 Udział w dochodach śląskichPo kilku innych wyjaśnieniach, mówca specjalnie porusza kwestię udziału w dochodach śląskiej. Jest ona obliczona na podstawie proporcji zawartej w statucie organicznym. Od roku 1927 Sejm Śląski wprowadził inną konstrukcję, mianowicie, że z nadwyżek budżetowych Wojew. Śląskiego uchwala się taką kwotę, która mniej więcej zgadza się z sumą przez nas preliminowaną. Powstaje jednak trudrość, że o nadwyżkach można mówić dopiero po upływie, okresu budżetowego, a tymczasem rząd centralny domaga się wpłaty już podczas tego okresu. Znalazła się taka droga, że Sejm nam wypłaca zaliczki. Dotychczas na konto…

Wyjaśnienia i uwagi wiceministra Grodyńskiego

 Wyjaśnienia i uwagi wiceministra Grodyńskiego  Wiceminister Grodyński udziela w swym przemówieniu wypowiedz,-w odpowiedzi na wywody Teferenta.  P.Rybarskl twierdzi — mówi — że przedsiębiorstwa państwowe w gospodarce państwowej nie odgrywają żadnej albo tylko bardzo małą rolę i że nie zna wypadku z lat ostatnich, żeby przedsiębiorstwa przekroczyły w dochodach sumę budżetu. W rzeczy samej przedsięb. wpłaciły w roku zeszłym 100,4 proc. sumy przewidywanej, a w 9 miesiącach bieżącego okresu jeszcze nie można mówić o przekroczeniu sum preliminowanych, ani o ich dosięgnięciu. Kolej zaciągnęła w skarbie dług 10 milionów. Ale sytuacja na…

P. Krzyżanowski o bankach państw, i ramach budżetu

 P. Krzyżanowski o bankach państw, i ramach budżetuZabrał głos pos. Krzyżanowski: Pan referent zgłasza wniosek w sprawie wyboru komisji dla spraw Banku Gospodarstwa Krajowego. Sprawą Banku Gospodarstwa Krajowego zajmuje się już kom. kontr, długów. Osobna jej podkomisja bada gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja Interesowałem się tym bankiem dość dawno i zająłem stanowisko — powiedzmy — wstrzemięźliwe w uznaniu jego działalności. Już w roku 1924 przestrzegałem przed zbytniem dotowaniem tego Banku w kredyty Inwestycyjne, w obawie, Iż zaszkodzi to naszej walucie zlotowej. Niestety przewidywania te spełniły się. Pan Grabski przekazał pożyczkę…

„Kazimierz Kukucz – przygotowywane projekty

 Kazimierz Kukucz – przygotowywane projektyObecnie są przygotowane, mogę powiedzieć, że w Ministerstwie Skarbu są 3 projekty: 1. dotyczy zniżki podatku od kapitału i rent,   zniżki od podatku obrotowego, komasacji terminów płatności podatku gruntowego, wkładki pożarnej i podatku komunalnego do podatku gruntowego.  Te projekty zostały przesłane do zaopiniowania organizacjom społecznym. Opinie te wpłynęły i niezwłocznie będziemy mieli otwartą dyskusję, jak należy zadecydować. Projekty są w prezydium Rady Ministrów i za jakie 8—10 dni decyzja rządu będzie gotowa. źródło:polskazachodnia