Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obrad

 Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obradWarszawa. Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obrad nad budżetem Prezydium Rady Ministrów w obecności premiera Bartla, który przybył do sejmu o godz. 10 min. 25 w towarzystwie sekretarzy. Reprezentowany jest również przez wiceministra Skarbu Grodyńsklego.Budżet Prezydium rady ministrów 7 kierował poseł Kornecki, który wniósł szereg poprawek o zmniejszenie lub skreślenie poszczególnych pozycji. . ,Charakter tych poprawek jaskrawo ilustruje fakt. że p. Kornecki domaga się znacznego zmniejszenia z 200 000 na 150 000 zł. pozycji przewidzianej na komisie dla studiów nad usprawnieniem administracji państwowej oraz proponuje skreślić kwotę 70 000 zł. przeznaczona na sekretariat ekonomiczny Rady ministrów, dalej wnosi o zmniejszenie funduszu kapituły orderowej o 3 000 zł.Następnie p. Kornecki stwierdził, że 5 milionowy fundusz kultury narodowej jest już wyczerpany i zapytuje p. premiera, jak ta sprawa będzie przedstawiała na przyszłość.  źródło:polskazachodnia 

Leave a Comment